Regulamin klubu i opłat

Każda osoba korzystająca z obiektu i urządzeń klubu zobowiązana jest do:
1. Zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
2. Dbałości o czystość i higienę osobistą.
3. Nie spożywania alkoholu, tytoniu oraz środków odurzających na terenie klubu.
4. Odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody materialne i osobowe (w przypadku nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice.)
5. Terminowego regulowania opłat za zajęcia (do 10-go każdego miesiąca).
 
Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, a także w innych miejscach klubu.
 
Obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć podczas zajęć i warsztatów. 
 
Prosimy pamiętać, że:
  • należy przyjść 10 min przed zajęciami, żeby mieć czas na przebranie i przygotowanie do ćwiczeń
  • ćwiczący musza mieć obuwie na zmianę, jeżeli ćwiczą na bosaka - klapki do przejścia na salę
  • osoby towarzyszące wchodzące do strefy szatni i sal zakładają ochraniacze na buty
  • rodzice nie wchodzą na sale w trakcie zajęć - dzieci można "podglądać" na monitorze w recepcji
 
Opłaty za zajęcia:
1. Opłaty za zajęcia należy wnieść do 10-go każdego miesiąca.
2. W przypadku opłaty za zajęcia po 10-tym, pobrana zostanie dodatkowa opłata w wysokości 20 zł.
3. W razie nieobecności dziecka przez cały miesiąc, pobrana zostanie opłata w kwocie 50% wartości zajęć, gwarantująca rezerwację miejsca w grupie.
4. Opłacenie pierwszych zajęć jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINÓW.
 
 
Odrabianie zajęć
Uczestnik zajęć może odrobić w kolejnym miesiącu jedne zajęcia, w których nie brał udziału. Warunkiem odrabiania zajęć jest opłacenie pełnego karnetu w miesiącu, w którym opuszczono zajęcia i w miesiącu, w którym zajęcia będą odrabiane oraz powiadomienie klubu o opuszczeniu zajęć najpóźniej do godz. 19.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Zajęcia mogą zostać odrobione w grupach: Przez Zabawę do Sportu oraz Szkoła Bezpiecznego Upadania. 
 
 
Karnety
Klub oferuje wejścia jednorazowe oraz imienne karnety miesięczne.
1. Na wszystkie zajęcia można wykupić następujące karnety imienne:
  • na jedno wejście w tygodniu na jeden wybrany przy zakupie rodzaj zajęć
  • na dwa wejścia w tygodniu na jeden lub dwa rodzaje wybranych przy zakupie zajęć
  • na trzy wejścia w tygodniu na jeden do trzech rodzajów wybranych przy zakupie zajęć

UWAGA!

Opłata pobierana za miesiąc zajęć jest opłatą ryczałtową, dlatego nie ulega zmianie w przypadku większej liczby wolnych dni w miesiącu.

Zgłoszenie do klubu pdf file1

Dokumenty obozowe

Karta uczestnika Sportowe Lato w Shodanie

pdf file1

Karta uczestnika Tumiany 2018

pdf file1

Umowa zgłoszenie

pdf file1