Każda osoba korzystająca z obiektu i urządzeń klubu zobowiązana jest do:

1. Zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.

2. Dbałości o czystość i higienę osobistą.

3. Nie spożywania alkoholu, tytoniu oraz środków odurzających na terenie klubu.

4. Odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody materialne i osobowe (w przypadku nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice.)

5. Terminowego regulowania opłat za zajęcia (do 10-go każdego miesiąca).

Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, a także w innych miejscach klubu.

 

Prosimy pamiętać, że:

 • należy przyjść 10 min przed zajęciami, żeby mieć czas na przebranie i przygotowanie do ćwiczeń
 • ćwiczący muszą posiadać obuwie na zmianę, jeżeli ćwiczą na bosaka - klapki do przejścia na salę
 • osoby towarzyszące wchodzące do strefy szatni zakładają ochraniacze na buty

 

Opłaty za zajęcia:

1. Opłaty za zajęcia należy wnieść do 10-go każdego miesiąca.

2. W przypadku opłaty za zajęcia po 10-tym, pobrana zostanie dodatkowa opłata w wysokości 20 zł.

3. W razie nieobecności dziecka przez cały miesiąc, pobrana zostanie opłata w kwocie 50% wartości zajęć, gwarantująca rezerwację miejsca w grupie.

4. Opłacenie pierwszych zajęć jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINÓW.

 

Odrabianie zajęć:

Uczestnik zajęć może odrobić w kolejnym miesiącu jedne zajęcia, w których nie brał udziału. Warunkiem odrabiania zajęć jest opłacenie pełnego karnetu w miesiącu, w którym opuszczono zajęcia i w miesiącu, w którym zajęcia będą odrabiane.

 

Rezygnacja z zajęć:

W przypadku rezygnacji z zajęć, każdego uczestnika obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia złożony na piśmie w recepcji Klubu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację . W przeciwnym razie uczestnik (w przypadku dzieci rodzic/opiekun) ma obowiązek wniesienia opłaty za kolejny miesiąc.

 

KARNETY

Klub oferuje wejścia jednorazowe oraz imienne karnety miesięczne.

Na wszystkie zajęcia można wykupić następujące karnety imienne:

 • na jedno wejście w tygodniu na jeden wybrany przy zakupie rodzaj zajęć
 • na dwa wejścia w tygodniu na jeden lub dwa rodzaje wybranych przy zakupie zajęć
 • na trzy wejścia w tygodniu na jeden do trzech rodzajów wybranych przy zakupie zajęć

 

UWAGA!

Opłata pobierana za miesiąc zajęć jest opłatą ryczałtową, dlatego nie ulega zmianie w przypadku większej liczby wolnych dni w miesiącu.

Zgłoszenie do klubu pdf file1


Każda osoba korzystająca z obiektu i urządzeń klubu zobowiązana jest do:

1. Zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.

2. Dbałości o czystość i higienę osobistą.

3. Nie spożywania alkoholu, tytoniu oraz środków odurzających na terenie klubu.

4. Odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody materialne i osobowe (w przypadku nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice.)

5. Terminowego regulowania opłat za zajęcia (do 10-go każdego miesiąca).

Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, a także w innych miejscach klubu.

 

Prosimy pamiętać, że:

 • należy przyjść 10 min przed zajęciami, żeby mieć czas na przebranie i przygotowanie do ćwiczeń
 • ćwiczący muszą posiadać obuwie na zmianę, jeżeli ćwiczą na bosaka - klapki do przejścia na salę
 • osoby towarzyszące wchodzące do strefy szatni zakładają ochraniacze na buty

 

Opłaty za zajęcia:

1. Opłaty za zajęcia należy wnieść do 10-go każdego miesiąca.

2. W przypadku opłaty za zajęcia po 10-tym, pobrana zostanie dodatkowa opłata w wysokości 20 zł.

3. W razie nieobecności dziecka przez cały miesiąc, pobrana zostanie opłata w kwocie 50% wartości zajęć, gwarantująca rezerwację miejsca w grupie.

4. Opłacenie pierwszych zajęć jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINÓW.

 

Odrabianie zajęć:

Uczestnik zajęć może odrobić w kolejnym miesiącu jedne zajęcia, w których nie brał udziału. Warunkiem odrabiania zajęć jest opłacenie pełnego karnetu w miesiącu, w którym opuszczono zajęcia i w miesiącu, w którym zajęcia będą odrabiane.

 

Rezygnacja z zajęć:

W przypadku rezygnacji z zajęć, każdego uczestnika obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia złożony na piśmie w recepcji Klubu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację . W przeciwnym razie uczestnik (w przypadku dzieci rodzic/opiekun) ma obowiązek wniesienia opłaty za kolejny miesiąc.

 

KARNETY

Klub oferuje wejścia jednorazowe oraz imienne karnety miesięczne.

Na wszystkie zajęcia można wykupić następujące karnety imienne:

 • na jedno wejście w tygodniu na jeden wybrany przy zakupie rodzaj zajęć
 • na dwa wejścia w tygodniu na jeden lub dwa rodzaje wybranych przy zakupie zajęć
 • na trzy wejścia w tygodniu na jeden do trzech rodzajów wybranych przy zakupie zajęć

 

UWAGA!

Opłata pobierana za miesiąc zajęć jest opłatą ryczałtową, dlatego nie ulega zmianie w przypadku większej liczby wolnych dni w miesiącu.

Zgłoszenie do klubu pdf file1

Dokumenty obozowe